Werkwijze

Het eerste gesprek is bedoeld als kennismaking/intake, soms zijn een paar gesprekken nodig om de hulpvraag in kaart te brengen. Hierna zal ik in samenspraak met u een behandelplan opstellen, waarin kort staat wat de klachten zijn, de methodiek, de frequentie van de zittingen, het doel van de therapie. Na de 5e sessie vindt een korte evaluatie plaats. Zowel schriftelijk als mondelinge evaluaties vinden plaats tijdens de duur van de therapie. Behandelingen worden verricht in overeenstemming met richtlijnen van beroepsverenigingen, overheid en verzekeraars. 

 

Afspraken

In overleg zullen de afspraken gepland worden. De praktijk is bereikbaar tijdens kantoortijden en als een boodschap is ingesproken op de voicemail, bel ik zo snel mogelijk terug. Hetzelfde geldt voor e-mails. Afspraken die niet binnen 24 uur worden afgezegd worden in rekening gebracht. In het geval dat ik afwezig ben i.v.m. ziekte/vakantie en u toch terecht wilt bij een therapeut, zal ik u in contact brengen met een collega-therapeut die als vervanger voor mij werkt.

 

Vergoeding en Betaling

De kosten van de behandeling worden vergoed/deels vergoed afhankelijk van het aanvullend pakket die u heeft afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar. Een sessie van 60 minuten kost 100 euro. Betaling vindt plaats binnen een termijn van 2 weken na ontvangst van de factuur o.v.v. factuurnummer. Voor actuele informatie over vergoedingen zie de website van mijn beroepsvereniging Stichting Beroepsorganisatie Lichaamsgeoriënteerde Psychotherapie SBLP.

Privacy

 Alle gegevens van de cliënt worden beschermd en verwerkt conform de eisen van Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie over de AVG zie www.rijksoverheid.nl of www.autoritetpersoonsgegevens.nl.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw schriftelijke toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. Iedereen vanaf 12 jaar heeft het recht om zijn eigen dossier in te zien. U maakt hiervoor een afspraak met mij en we gaan samen het dossier bekijken. Alleen informatie die anderen in vertrouwen aan mij hebben gegeven mag u niet zien. Mocht u een kopie van uw dossier willen, zijn er wel extra kosten aan verbonden.

Heeft u uw dossier bekeken en komt u dingen tegen die feitelijk niet kloppen of niet volledig zijn? Dan kunt u bij mij aangeven dat u de gegevens graag wilt laten aanpassen.

Uw dossier wordt 15 jaar bewaard. Wanneer deze tijd is verstreken worden alle gegevens vernietigd. Wilt u gegevens juist vóór het verstrijken van het bewaartermijn laten vernietigen? Dat kan. Daarvoor heb ik uw schriftelijke toestemming nodig.

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw zorgverzekeringsnummer
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een beschrijving van de behandeling
 • Een zorgcode
 • De kosten van het consult

Rechten en plichten

Als u besluit in therapie te gaan is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen u en uw therapeut. Een overeenkomst met rechten en plichten. Deze staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). De beroepscode van de therapeut, waarin is vastgelegd waaraan een therapeut zich moet houden bij de uitoefening van zijn/haar werk, kunt u vinden op de sites van de, Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg, European Association Body Psychotherapy, Nederlandse Vereniging Lichaamsgerichte Psychotherapie, Stichting Beroepsvereniging Lichaamsgeroriënteerde Psychotherapie

Websites: www.rbcz.nu  www.eabp.org  www.nvlp.nlwww.sblp.nl 

 

Klachten, WKKGZ en tuchtrecht

Een therapeut in de gezondheidszorg moet zich houden aan de gedragsregels van zijn beroepsvereniging en aan de algemene wettelijke bepalingen. Het kan voorkomen dat een cliënt die bij een therapeut in behandeling is of is geweest, ontevreden is. Als het niet mogelijk is om het probleem samen op te lossen, dan is het mogelijk om een klacht in te dienen bij mijn beroepsorganisatie de SBLP vertrouwenspersoon@sblp.nl

 

Voor uitgebreide informatie over de klachtenprocedure van de SBLP zie: http://www.sblp.nl/index.php/klachten

Download hier het volledige klachtenreglement

Het is ook mogelijk om een klacht in te dienen bij de geschillencommissie CAM COOP. De overheid heeft wettelijk vastgelegd wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Volgens de Wkkgz zijn therapeuten verplicht zich aan te sluiten bij een geschilleninstantie die is erkend door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport VWS. Ik ben aangesloten bij de CAM COOP. Voor informatie over het indienen van een klacht bij de CAM COOP zie: www.camcoop.nl

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Voor meer informatie hierover zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode